Download references

Open Access

Anti-inflammatory and anti-oxidative effects of corilagin in a rat model of acute cholestasis

Feng Jin, Du Cheng, Jun-Yan Tao, Shu-Ling Zhang, Ran Pang, Yuan-Jin Guo, Pian Ye, Ji-Hua Dong and Lei Zhao*

BMC Gastroenterology 2013, 13:79  doi:10.1186/1471-230X-13-79

Include


Format