Download references

Open Access

Effect of laparoscopic splenectomy in patients with Hepatitis C and cirrhosis carrying IL28B minor genotype

Takashi Motomura, Ken Shirabe*, Norihiro Furusyo, Tomoharu Yoshizumi, Toru Ikegami, Yuji Soejima, Tomohiko Akahoshi, Morimasa Tomikawa, Takasuke Fukuhara, Jun Hayashi and Yoshihiko Maehara

BMC Gastroenterology 2012, 12:158  doi:10.1186/1471-230X-12-158

Include


Format