Download references

Open Access Open Badges

Resolvin D1 reverses chronic pancreatitis-induced mechanical allodynia, phosphorylation of NMDA receptors, and cytokines expression in the thoracic spinal dorsal horn

Feng Quan-Xin, Feng Fan, Feng Xiang-Ying, Li Shu-Jun, Wang Shi-Qi, Liu Zhao-Xu, Zhang Xu-Jie, Zhao Qing-Chuan* and Wang Wei*

BMC Gastroenterology 2012, 12:148  doi:10.1186/1471-230X-12-148

Include


Format