Download references

Open Access Highly Accessed

Sphere-forming cell subpopulations with cancer stem cell properties in human hepatoma cell lines

Lu Cao, Yanming Zhou, Beibei Zhai, Jian Liao, Wen Xu, Ruixiu Zhang, Jing Li, Yu Zhang, Lei Chen, Haihua Qian, Mengchao Wu and Zhengfeng Yin*

BMC Gastroenterology 2011, 11:71  doi:10.1186/1471-230X-11-71

Include


Format