Download references

Open Access Highly Accessed

Expression of matrix metalloproteinase-12 in aortic dissection

Yi Song, Yuehui Xie, Feng Liu, Chong Zhao, Rui Yu, Shao Ban, Qiufang Ye, Jianxion Wen, Haibo Wan, Xiang Li, Runwei Ma* and Zhaohui Meng*

BMC Cardiovascular Disorders 2013, 13:34  doi:10.1186/1471-2261-13-34

Include


Format