Download references

Open Access Highly Accessed

Grain protein content variation and its association analysis in barley

Shengguan Cai, Gang Yu, Xianhong Chen, Yechang Huang, Xiaogang Jiang, Guoping Zhang and Xiaoli Jin*

BMC Plant Biology 2013, 13:35  doi:10.1186/1471-2229-13-35

Include


Format