Download references

Open Access Open Badges

Enhanced effect of microdystrophin gene transfection by HSV-VP22 mediated intercellular protein transport

Fu Xiong, Shaobo Xiao, Meijuan Yu, Wanyi Li, Hui Zheng, Yanchang Shang, Funing Peng, Cuiping Zhao, Wenliang Zhou, Huanchun Chen, Liurong Fang, Jeffrey S Chamberlain and Cheng Zhang*

BMC Neuroscience 2007, 8:50  doi:10.1186/1471-2202-8-50

Include


Format