Download references

Open Access Highly Accessed

Effect of human umbilical cord blood mesenchymal stem cell transplantation on neuronal metabolites in ischemic rabbits

Ye-Ming Guan, Yao Zhu, Xue-Chun Liu, Hai-Li Huang, Zhi-Wei Wang, Bo Liu, You-Zi Zhu and Qing-Song Wang*

BMC Neuroscience 2014, 15:41  doi:10.1186/1471-2202-15-41

Include


Format