Download references

Open Access Highly Accessed

OECs transplantation results in neuropathic pain associated with BDNF regulating ERK activity in rats following cord hemisection

Bing-Chen Lang, Zhuo Zhang, Long-Yun Lv, Jin Liu, Ting-Yong Wang, Ling-Hui Yang, Da-Qing Liao, Wen-Sheng Zhang* and Ting-Hua Wang*

BMC Neuroscience 2013, 14:80  doi:10.1186/1471-2202-14-80

Include


Format