Download references

Open Access Highly Accessed

Granulocyte colony-stimulating factor increases the therapeutic efficacy of bone marrow mononuclear cell transplantation in cerebral ischemia in mice

Xue-Mei Zhang, Fang Du, Dan Yang, Rui Wang, Chun-Jiang Yu, Xiang-Nan Huang, Hong-Yan Hu, Wei Liu and Jin Fu*

BMC Neuroscience 2011, 12:61  doi:10.1186/1471-2202-12-61

Include


Format