Download references

Open Access Highly Accessed

Identification of differences in microRNA transcriptomes between porcine oxidative and glycolytic skeletal muscles

Yingkai Liu, Mingzhou Li, Jideng Ma, Jie Zhang, Chaowei Zhou, Tao Wang, Xiaolian Gao and Xuewei Li*

BMC Molecular Biology 2013, 14:7  doi:10.1186/1471-2199-14-7

Include


Format