Download references

Open Access Highly Accessed

Loss of CARM1 is linked to reduced HuR function in replicative senescence

Lijun Pang, Haiyan Tian, Na Chang, Jie Yi, Lixiang Xue, Bin Jiang, Myriam Gorospe, Xiaowei Zhang* and Wengong Wang*

BMC Molecular Biology 2013, 14:15  doi:10.1186/1471-2199-14-15

Include


Format