Download references

Open Access

A novel reporter system for neutralizing and enhancing antibody assay against dengue virus

Ke-Yu Song, Hui Zhao, Zhen-You Jiang, Xiao-Feng Li, Yong-Qiang Deng, Tao Jiang, Shun-Ya Zhu, Pei-Yong Shi, Bo Zhang, Fu-Chun Zhang, E-De Qin and Cheng-Feng Qin*

  • * Corresponding author: Cheng-Feng Qin qincf@bmi.ac.cn

  • † Equal contributors

BMC Microbiology 2014, 14:44  doi:10.1186/1471-2180-14-44

Include


Format