Download references

Open Access Highly Accessed

Isolation and genomic characterization of SfI, a serotype-converting bacteriophage of Shigella flexneri

Qiangzheng Sun, Ruiting Lan, Yiting Wang, Jianping Wang, Yan Wang, Peijing Li, Pengcheng Du and Jianguo Xu*

BMC Microbiology 2013, 13:39  doi:10.1186/1471-2180-13-39

Include


Format