Download references

Open Access Highly Accessed

Immunization of N terminus of enterovirus 71 VP4 elicits cross-protective antibody responses

Miao Zhao, Yu Bai, Wei Liu, Xiangqian Xiao, Yuming Huang, Shan Cen, Paul KS Chan, Xin Sun*, Wang Sheng* and Yi Zeng

BMC Microbiology 2013, 13:287  doi:10.1186/1471-2180-13-287

Include


Format