Download references

Open Access Highly Accessed

Molecular diversity of rumen bacterial communities from tannin-rich and fiber-rich forage fed domestic Sika deer (Cervus nippon) in China

Zhi Peng Li, Han Lu Liu, Guang Yu Li*, Kun Bao, Kai Ying Wang, Chao Xu, Yi Feng Yang, Fu He Yang and André-Denis G Wright

BMC Microbiology 2013, 13:151  doi:10.1186/1471-2180-13-151

Include


Format