Download references

Open Access Open Badges

Adaptive mechanisms of Campylobacter jejuni to erythromycin treatment

Qingqing Xia, Wayne T Muraoka, Zhangqi Shen, Orhan Sahin, Hongning Wang, Zuowei Wu, Peng Liu and Qijing Zhang*

BMC Microbiology 2013, 13:133  doi:10.1186/1471-2180-13-133

Include


Format