Open Access Email this article to a friend

Identification of a novel Getah virus by Virus-Discovery-cDNA random amplified polymorphic DNA (RAPD)

Tingsong Hu, Ying Zheng, Yan Zhang, Gangshan Li, Wei Qiu, Jing Yu, Qinghua Cui, Yiyin Wang, Chaoxiong Zhang, Xiaofang Zhou, Ziliang Feng, Weiguo Zhou, Quanshui Fan* and Fuqiang Zhang*

BMC Microbiology 2012, 12:305  doi:10.1186/1471-2180-12-305

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive BMC Microbiology's emails?