Download references

Open Access Open Badges

Characterization of replication and conjugation of plasmid pWTY27 from a widely distributed Streptomyces species

Tao Wang, Zhenhua Chen, Qiuxiang Cheng, Min Zhou, Xinli Tian, Pengfei Xie, Li Zhong, Meijuan Shen and Zhongjun Qin*

BMC Microbiology 2012, 12:253  doi:10.1186/1471-2180-12-253

Include


Format