Download references

Open Access Highly Accessed

Roles of iron acquisition systems in virulence of extraintestinal pathogenic Escherichia coli: salmochelin and aerobactin contribute more to virulence than heme in a chicken infection model

Qingqing Gao, Xiaobo Wang, Huiqing Xu, Yaya Xu, Jielu Ling, Debao Zhang, Song Gao* and Xiufan Liu

BMC Microbiology 2012, 12:143  doi:10.1186/1471-2180-12-143

Include


Format