Table 2

The 105 B. melitensis isolates examined in this study

Geographical origin

Year

No. of isolates

Panel 1

Genotypes*


Inner Mongolia

1955-2006

26

42,63

Qinghai

1965

1

42

Henan

1963,1982

2

42,43

Shanxi

1979-2009

11

42,43,45,63

Shandong

1973,2005

3

42

Shan'xi

1962,2008

5

42

Hebei

2009

1

42

Liaoning

2005

2

42

Guangxi

1961

1

58

Zhejiang

2005,2009

3

42

Fujian

2009

3

42,58

Yunnan

2009

2

58

Beijing

2006

1

42

Guangdong

2006-2010

39

42, 43, 63, CN-1

Hunan

2008

1

42

Jilin

1971

1

42

Tianjin

2010

1

42

Shanghai

2007

1

63

Heilongjiang

1962

1

42


*genotype 42 (1-5-3-13-2-2-3-2), genotype 43 (1-5-3-13-3-2-3-2),

genotype 45 (1-5-3-12-2-2-3-2), genotype 58 (1-5-3-13-3-1-3-2)

genotype 63 (1-5-3-13-2-3-3-2), genotype CN-1 (1-5-3-13-2-1-3-2)

Jiang et al. BMC Microbiology 2011 11:256   doi:10.1186/1471-2180-11-256

Open Data