Download references

Open Access Highly Accessed

MLVA genotyping of Chinese human Brucella melitensis biovar 1, 2 and 3 isolates

Hai Jiang, Mengguang Fan, Jingdiao Chen, Jingchuan Mi, Ruiping Yu, Hongyan Zhao, Dongri Piao, Changwen Ke, Xiaoling Deng, Guozhong Tian and Buyun Cui*

BMC Microbiology 2011, 11:256  doi:10.1186/1471-2180-11-256

Include


Format