Download references

Open Access Highly Accessed

DNA vaccines targeting the encoded antigens to dendritic cells induce potent antitumor immunity in mice

Jun Cao, Yiqi Jin, Wei Li, Bin Zhang, Yang He, Hongqiang Liu, Ning Xia, Huafeng Wei* and Jian Yan*

BMC Immunology 2013, 14:39  doi:10.1186/1471-2172-14-39

Include


Format