Download references

Open Access

Genome sequencing and analysis of the paclitaxel-producing endophytic fungus Penicillium aurantiogriseum NRRL 62431

Yanfang Yang, Hainan Zhao, Roberto A Barrero, Baohong Zhang, Guiling Sun, Iain W Wilson, Fuliang Xie, Kevin D Walker, Joshua W Parks, Robert Bruce, Guangwu Guo, Li Chen, Yong Zhang, Xin Huang, Qi Tang, Hongwei Liu, Matthew I Bellgard, Deyou Qiu*, Jinsheng Lai* and Angela Hoffman*

BMC Genomics 2014, 15:69  doi:10.1186/1471-2164-15-69

Include


Format