Download references

Open Access Open Badges

Genome-wide analysis of regulatory proteases sequences identified through bioinformatics data mining in Taenia solium

Hong-Bin Yan*, Zhong-Zi Lou, Li Li, Paul J Brindley, Yadong Zheng, Xuenong Luo, Junling Hou, Aijiang Guo, Wan-Zhong Jia* and Xuepeng Cai*

BMC Genomics 2014, 15:428  doi:10.1186/1471-2164-15-428

Include


Format