Download references

Open Access

Identification of medium-sized genomic deletions with low coverage, mate-paired restricted tags

Qiang Gong, Yong Tao, Jian-Rong Yang, Jun Cai, Yunfei Yuan, Jue Ruan, Jin Yang, Hailiang Liu, Wanghua Li, Xuemei Lu, Shi-Mei Zhuang, San Ming Wang and Chung-I Wu*

BMC Genomics 2013, 14:51  doi:10.1186/1471-2164-14-51

Include


Format