Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

KONAGAbase: a genomic and transcriptomic database for the diamondback moth, Plutella xylostella

Akiya Jouraku*, Kimiko Yamamoto, Seigo Kuwazaki, Masahiro Urio, Yoshitaka Suetsugu, Junko Narukawa, Kazuhisa Miyamoto, Kanako Kurita, Hiroyuki Kanamori, Yuichi Katayose, Takashi Matsumoto and Hiroaki Noda

BMC Genomics 2013, 14:464  doi:10.1186/1471-2164-14-464

Include


Format