Download references

Open Access Open Badges

Skin transcriptome profiles associated with coat color in sheep

Ruiwen Fan, Jianshan Xie, Junming Bai, Haidong Wang, Xue Tian, Rui Bai, Xiaoyun Jia, Lei Yang, Yunfei Song, Muren Herrid, Wenjun Gao, Xiaoyan He, Jianbo Yao, George W Smith and Changsheng Dong*

BMC Genomics 2013, 14:389  doi:10.1186/1471-2164-14-389

Include


Format