Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

ContigScape: a Cytoscape plugin facilitating microbial genome gap closing

Biao Tang, Qi Wang, Minjun Yang, Feng Xie, Yongqiang Zhu, Ying Zhuo, Shengyue Wang, Hong Gao, Xiaoming Ding, Lixin Zhang*, Guoping Zhao* and Huajun Zheng*

BMC Genomics 2013, 14:289  doi:10.1186/1471-2164-14-289

Include


Format