Download references

Open Access Highly Accessed

Transcriptome-based discovery of pathways and genes related to resistance against Fusarium head blight in wheat landrace Wangshuibai

Jin Xiao, Xiahong Jin, Xinping Jia, Haiyan Wang, Aizhong Cao, Weiping Zhao, Haiyan Pei, Zhaokun Xue, Liqiang He, Qiguang Chen and Xiue Wang*

BMC Genomics 2013, 14:197  doi:10.1186/1471-2164-14-197

Include


Format