Download references

Open Access Highly Accessed

Transcriptome analysis of rice root heterosis by RNA-Seq

Rongrong Zhai, Yue Feng, Huimin Wang, Xiaodeng Zhan, Xihong Shen, Weiming Wu, Yingxin Zhang, Daibo Chen, Gaoxing Dai, Zhanlie Yang, Liyong Cao* and Shihua Cheng*

BMC Genomics 2013, 14:19  doi:10.1186/1471-2164-14-19

Include


Format