Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Comparative genomics of parasitic silkworm microsporidia reveal an association between genome expansion and host adaptation

Guoqing Pan, Jinshan Xu, Tian Li, Qingyou Xia, Shao-Lun Liu, Guojie Zhang, Songgang Li, Chunfeng Li, Handeng Liu, Liu Yang, Tie Liu, Xi Zhang, Zhengli Wu, Wei Fan, Xiaoqun Dang, Heng Xiang, Meilin Tao, Yanhong Li, Junhua Hu, Zhi Li, Lipeng Lin, Jie Luo, Lina Geng, LinLing Wang, Mengxian Long, Yongji Wan, Ningjia He, Ze Zhang, Cheng Lu, Patrick J Keeling, Jun Wang, Zhonghuai Xiang and Zeyang Zhou*

BMC Genomics 2013, 14:186  doi:10.1186/1471-2164-14-186

Include


Format