Download references

Open Access

Genome-wide detection of copy number variations using high-density SNP genotyping platforms in Holsteins

Li Jiang, Jicai Jiang, Jie Yang, Xuan Liu, Jiying Wang, Haifei Wang, Xiangdong Ding, Jianfeng Liu and Qin Zhang*

BMC Genomics 2013, 14:131  doi:10.1186/1471-2164-14-131

Include


Format