Download references

Open Access Highly Accessed

Evolutionary relationships between miRNA genes and their activity

Yan Zhu, Geir Skogerbø, Qianqian Ning, Zhen Wang, Biqing Li, Shuang Yang, Hong Sun* and Yixue Li*

BMC Genomics 2012, 13:718  doi:10.1186/1471-2164-13-718

Include


Format