Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

A genome-wide scan of selective sweeps in two broiler chicken lines divergently selected for abdominal fat content

Hui Zhang, Shou-Zhi Wang, Zhi-Peng Wang, Yang Da, Ning Wang, Xiao-Xiang Hu, Yuan-Dan Zhang, Yu-Xiang Wang, Li Leng, Zhi-Quan Tang and Hui Li*

BMC Genomics 2012, 13:704  doi:10.1186/1471-2164-13-704

Include


Format