Open Access Highly Accessed Research article

High-throughput novel microsatellite marker of faba bean via next generation sequencing

Tao Yang, Shi-ying Bao, Rebecca Ford, Teng-jiao Jia, Jian-ping Guan, Yu-hua He, Xue-lian Sun, Jun-ye Jiang, Jun-jie Hao, Xiao-yan Zhang and Xu-xiao Zong*

BMC Genomics 2012, 13:602  doi:10.1186/1471-2164-13-602

Article Metrics

3751
Total accesses


4
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 71 accesses
  • Last 365 days: 1151 accesses
  • All time: 3751 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 4 citations