Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Hepatitis B viral core protein disrupts human host gene expression by binding to promoter regions

Yanhai Guo*, Wei Kang, Xiaoying Lei, Yongnian Li, An Xiang, Yonglan Liu, Jinrong Zhao, Ju Zhang and Zhen Yan

BMC Genomics 2012, 13:563  doi:10.1186/1471-2164-13-563

Include


Format