Download references

Open Access

Construction and analysis of a high-density genetic linkage map in cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata)

Wanxing Wang, Shunmou Huang, Yumei Liu*, Zhiyuan Fang, Limei Yang, Wei Hua, Suxia Yuan, Shengyi Liu, Jifeng Sun, Mu Zhuang, Yangyong Zhang and Aisong Zeng

BMC Genomics 2012, 13:523  doi:10.1186/1471-2164-13-523

Include


Format