Download references

Open Access Highly Accessed

Coevolution between simple sequence repeats (SSRs) and virus genome size

Xiangyan Zhao, Yonglei Tian, Ronghua Yang, Haiping Feng, Qingjian Ouyang, You Tian, Zhongyang Tan*, Mingfu Li*, Yile Niu, Jianhui Jiang, Guoli Shen and Ruqin Yu

BMC Genomics 2012, 13:435  doi:10.1186/1471-2164-13-435

Include


Format