Download references

Open Access

Regulatory elements of Caenorhabditis elegans ribosomal protein genes

Monica C Sleumer, Guifeng Wei, Yunfei Wang, Hao Chang, Tao Xu, Runsheng Chen and Michael Q Zhang*

BMC Genomics 2012, 13:433  doi:10.1186/1471-2164-13-433

Include


Format