Open Access Highly Accessed Research article

Sequencing the genome of Marssonina brunnea reveals fungus-poplar co-evolution

Sheng Zhu, You-Zhi Cao, Cong Jiang, Bi-Yue Tan, Zhong Wang, Sisi Feng, Liang Zhang, Xiao-Hua Su, Brona Brejova, Tomas Vinar, Meng Xu, Ming-Xiu Wang, Shou-Gong Zhang*, Min-Ren Huang*, Rongling Wu* and Yan Zhou*

BMC Genomics 2012, 13:382  doi:10.1186/1471-2164-13-382

Article Metrics

6238
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 97 accesses
  • Last 365 days: 1511 accesses
  • All time: 6238 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation