Open Access Highly Accessed Research article

Transcriptome profiling of resistant and susceptible Cavendish banana roots following inoculation with Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4

Chun-yu Li, Gui-ming Deng, Jing Yang, Altus Viljoen, Yan Jin, Rui-bin Kuang, Cun-wu Zuo, Zhi-cheng Lv, Qiao-song Yang, Ou Sheng, Yue-rong Wei, Chun-hua Hu, Tao Dong and Gan-jun Yi*

BMC Genomics 2012, 13:374  doi:10.1186/1471-2164-13-374

Article Metrics

10208
Total accesses


4
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 146 accesses
  • Last 365 days: 2743 accesses
  • All time: 10208 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 4 citations