Table 4

The 32 bayberry accessions included in this study
No. Accession Fruit/Flower coloura Fruit maturity date Region
1 Biqi black Late June Cixi, Ningbo, Zhejiang
2 Dongkui red Early July Taizhou, Zhejiang
3 Dayehuang red Mid-June Hangzhou, Zhejiang
4 Dingaomei black Mid to late June Wenzhou, Zhejiang
5 Huangshanbai white Early July Hangzhou, Zhejiang
6 Jiazhaizao black Mid-June Wenzhou, Zhejiang
7 Jianmei red Late June Cixi, Ningbo, Zhejiang
8 Muyemei black Late June Jinhua, Zhejiang
9 Putaoli black Mid June Hangzhou, Zhejiang
10 Shuijing white Late June/Early July Yuyao, Ningbo, Zhejiang
11 Tongzimei black Mid-June Hunan
12 Wandao black Early July Zhoushan, Zhejiang
13 Xiaolejiangchonghei black May Guizhou
14 Biqi12 black Late June Yuyao, Ningbo, Zhejiang
15 Y2010-70 red Late June/Early July Yuyao, Ningbo, Zhejiang
16 Y2010-71 black Mid to late June Yuyao, Ningbo, Zhejiang
17 Y2010-72 white Late June/Early July Yuyao, Ningbo, Zhejiang
18 Y2010-73 red Late June Yuyao, Ningbo, Zhejiang
19 Y2010-74 red Late June/Early July Yuyao, Ningbo, Zhejiang
20 Y2010-75 black Late June Yuyao, Ningbo, Zhejiang
21 Y2010-76 white Late June/Early July Yuyao, Ningbo, Zhejiang
22 Y2010-77 red Late June/Early July Yuyao, Ningbo, Zhejiang
23 C2010-4 red Late June Cixi, Ningbo, Zhejiang
24 *C2010-55 red - Cixi, Ningbo, Zhejiang
25 *W2011-1 yellow- red - Wenzhou, Zhejiang
26 *W2011-5 red - Wenzhou, Zhejiang
27 *H2011-12 yellow-green - Hangzhou, Zhejiang
28 *JS2011-16 red - Suzhou, Jiangsu
29 *T2011-30 red - Taizhou, Zhejiang
30 Myrica adenophora red February to May Guilin, Guangxi
31 Myrica nana red June to July Yunnan
32 *Myrica cerifera yellow-green - Cixi, Ningbo, Zhejiang

Note: fruit colour for cultivar and flower colour for androphyte. * selected androphytes.

Jiao et al.

Jiao et al. BMC Genomics 2012 13:201   doi:10.1186/1471-2164-13-201

Open Data