Download references

Open Access Highly Accessed

Transcriptomic analysis of Chinese bayberry (Myrica rubra) fruit development and ripening using RNA-Seq

Chao Feng, Ming Chen, Chang-jie Xu, Lin Bai, Xue-ren Yin, Xian Li, Andrew C Allan, Ian B Ferguson and Kun-song Chen*

  • * Corresponding author: Kun-song Chen akun@zju.edu.cn

  • † Equal contributors

BMC Genomics 2012, 13:19  doi:10.1186/1471-2164-13-19

Include


Format