Download references

This article is part of the supplement: The 2010 International Conference on Bioinformatics and Computational Biology (BIOCOMP 2010): Genomics

Open Access

Analysis of the transcriptome of Panax notoginseng root uncovers putative triterpene saponin-biosynthetic genes and genetic markers

Hongmei Luo, Chao Sun, Yongzhen Sun, Qiong Wu, Ying Li, Jingyuan Song, Yunyun Niu, Xianglin Cheng, Hongxi Xu, Chuyuan Li, Juyan Liu, André Steinmetz and Shilin Chen*

BMC Genomics 2011, 12(Suppl 5):S5  doi:10.1186/1471-2164-12-S5-S5

Include


Format