Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Transcriptome analysis of orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) spleen in response to Singapore grouper iridovirus

Youhua Huang, Xiaohong Huang, Yang Yan, Jia Cai, Zhengliang Ouyang, Huachun Cui, Peiran Wang and Qiwei Qin*

BMC Genomics 2011, 12:556  doi:10.1186/1471-2164-12-556

Include


Format