Download references

Open Access Open Badges

Whole-genome resequencing shows numerous genes with nonsynonymous SNPs in the Japanese native cattle Kuchinoshima-Ushi

Ryouka Kawahara-Miki, Kaoru Tsuda, Yuh Shiwa, Yuko Arai-Kichise, Takashi Matsumoto, Yu Kanesaki, Sen-ichi Oda, Shizufumi Ebihara, Shunsuke Yajima, Hirofumi Yoshikawa and Tomohiro Kono*

BMC Genomics 2011, 12:103  doi:10.1186/1471-2164-12-103

Include


Format