Download references

Open Access

Hyper-expansion of large DNA segments in the genome of kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus

Takashi Koyama, Shuichi Asakawa, Takayuki Katagiri, Atsushi Shimizu, Fernand F Fagutao, Rapeepat Mavichak, Mudjekeewis D Santos, Kanako Fuji, Takashi Sakamoto, Toshihide Kitakado, Hidehiro Kondo, Nobuyoshi Shimizu, Takashi Aoki and Ikuo Hirono*

BMC Genomics 2010, 11:141  doi:10.1186/1471-2164-11-141

Include


Format