Download references

Open Access Highly Accessed

SnoRNAs from the filamentous fungus Neurospora crassa: structural, functional and evolutionary insights

Na Liu, Zhen-Dong Xiao, Chun-Hong Yu, Peng Shao, Yin-Tong Liang, Dao-Gang Guan, Jian-Hua Yang, Chun-Long Chen, Liang-Hu Qu* and Hui Zhou*

BMC Genomics 2009, 10:515  doi:10.1186/1471-2164-10-515

Include


Format