Table 2

List of the cultivars utilized in the dendrogram
No. Cultivar name Type No. Cultivar name Type
1 ‘Shuangbi Chuizhi’ P. mume 13 ‘Dayun Zhaoshui’ P. mume
2 ‘Zao Yudie’ P. mume 14 ‘Jiang Mei’ P. mume
3 ‘Xiaohong Changxu’ P. mume 15 ‘Huang Jinhe’ P. mume
4 ‘Dayu Zhaoshui’ P. mume 16 ‘Yudie Longyou’ P. mume
5 ‘Fenyun Jiangmei’ P. mume 17 ‘Feng Hou’ P. mume
6 ‘Yi Nv’ P. mume 18 ‘Nanjing Hong’ P. mume
7 ‘Xiao Lve’ P. mume 19 ‘Xiao Yudie’ P. mume
8 ‘Nanjing Fuhuangxiang’ P. mume 20 ‘Danban Lve’ P. mume
9 ‘Guhong Chuizhi’ P. mume 21 ‘Jinhong Chuizhi’ P. mume
10 ‘Hongyan Gongfen’ P. mume 22 ‘Danban Zhusha’ P. mume
11 ‘Taohong Zhusha’ P. mume 23 ‘Fuban Tiaozhi’ P. mume
12 ‘Dan Fenghou’ P. mume 24 ‘Ao Li’ P. salicina

Sun et al.

Sun et al. BMC Genetics 2013 14:98   doi:10.1186/1471-2156-14-98

Open Data